عدم خنک کنندگي مناسب فن خنک کننده پرینتر سه بعدی

//عدم خنک کنندگي مناسب فن خنک کننده پرینتر سه بعدی

عدم خنک کنندگي مناسب فن خنک کننده پرینتر سه بعدی

پرینت سه بعدی قطعات به دلیل روشن نبودن فن خنک کننده

وقتي که مواد از نازل اکسترودر خارج مي شوند دمايي در حدود ۱۸۰ الي ۲۴۰ درجه سلسيوس دارند. هنگامي که مواد گرم مي باشند به راحتي مي توانند به هر شکلي تغيير فرم دهند. وقتي که مواد به سرعت سرد شوند تبديل به يک جسم جامد شده و به فرم شکل داده شده باقي مي مانند. بنابراين نياز است که تعادل خوبي بين خنک کنندگي و دماي تزریق مواد بگونه اي برقرار باشد که مواد به راحتي بتوانند از نازل تزريق شوند و همچنين بتوانند فرم مورد نظر را به خود بگيرند

ثبت ديدگاه